21/08/2020

Hướng dẫn sử dụng Thư viện số Bneuf

Thư viện gửi tới các Thầy cô và các bạn học viên, sinh viên hướng dẫn sử dụng nguồn tài liệu Thư viện số Bneuf (Kho dữ liệu số của AUF)

1. Hướng dẫn sử dụng thư viện số:
https://www.youtube.com/watch?v=DRJ02cyq-9s
La bibliothèque numérique (BNEUF - https://bneuf.auf.org) offre un accès facile et gratuit à des ressources documentaires, pédagogiques, scientifiques et cul...

2. Hướng dẫn sử dụng danh mục chuyên gia:

https://www.youtube.com/watch?v=AxbwWStBZW8&t=15s
La bibliothèque numérique (BNEUF) offre un accès facile et gratuit à des ressources documentaires, pédagogiques, scientifiques et culturelles. Ces ressources...
3. Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội Bneuf:
La bibliothèque numérique (BNEUF - https://bneuf.auf.org) offre un accès facile et gratuit à des ressources documentaires, pédagogiques, scientifiques et cul...