31/03/2017 10:16:49

Giới thiệu đề tài khoa học dự giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2015

Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 940/BTC-NTDV2015 ngày 09/10/2015 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thông báo về việc giới thiệu đề tài khoa học tham dự giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2015. Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị các đơn vị xem xét thể lệ và tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng Nhân tài đất Việt (xin tham khảo tại trang điện tử: http://nhantaidatviet.vnpt.vn), gửi đề xuất về phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ trước ngày 20/10/2015

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ