12/09/2017 08:27:17

Giới thiệu Ebook mới về Tâm lý học

Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu về tâm trí và hành vi, về mọi mặt
của ý thức, vô thức và tư duy. Đây là một bộ môn học thuật thuộc khoa học xã hội,
tìm hiểu về các cá nhân và nhóm bằng cách thiết lập những nguyên tắc chung và
nghiên cứu những trường hợp cụ thể.
Bên cạnh những ứng dụng vào việc đánh giá tâm lý và trị liệu cho các vấn
đề về sức khỏe tâm thần, nó còn trực tiếp hỗ trợ cho việc nắm bắt và xử lý những
vấn đề thuộc về hành vi và hoạt động của con người. Dưới nhiều góc nhìn khác
nhau, tâm lý học có mục đích cuối cùng là mang lại ích lợi cho xã hội.
Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội hân hạnh giới thiệu tới
các thư viện đại học một số ebook về Tâm lý học:
1/ A Guide to Functional Analytic Psychotherapy: Awareness, Courage,
Love, and Behaviorism
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25510
2/ Child Neuropsychology: Assessment and Interventions for
Neurodevelopmental Disorders
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34127
3/ Coaching psychology : meta-theoretical perspectives and applications
in muticultural contexts / Llewellyn E. van Zyl, Marius W. Stander,
Aletta Odendaal, editors.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34139
4/ Emotion and the Law: Psychological Perspectives
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34128
5/ Forgiveness and Reconciliation: Psychological Pathways to Conflict
Transformation and Peace Building
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34129
6/ Handbook of Clinical Child Neuropsychology
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25525
7/ Handbook of Gender Research in Psychology: Gender Research in Social
and Applied Psychology
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34130
8/ Psychology
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18645
9/ Handbook of Social Psychology
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34131
10/ Identifying, Assessing, and Treating PTSD at School
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25552
11/ Identifying, Assessing, and Treating ADHD at School
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34132
12/ Maritime psychology : research in organizational & health behavior
at sea
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34138
13/ Neurovascular Neuropsychology
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34133
14/ Parent-Child Interaction Therapy
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34134
15/ Peace Psychology in Asia
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34135
16/ Positive Psychology [electronic resource] : Advances in
Understanding Adult Motivation / edited by Jan D. Sinnott.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34140
17/ Psychological Approaches to Generalized Anxiety Disorder : A
Clinician's Guide to Assessment and Treatment
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26742
18/ Psychology, Religion, and Spirituality
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25586
19/ The Mystery of Personality
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34136
20/ Where Biology Meets Psychology
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34137