Cơ sở dữ liệu tại Thư viện

1. Cơ sở dữ liệu in:

- Luận văn, luận án: 21.733 bản

- Sách tiếng Việt: 2.700 tên sách, 7.736 bản

- Sách tiếng nước ngoài: 4.256 tên sách, 5.276 bản

- Bài trích báo, tạp chí: 44 tên tạp chí, 33.582 bài trích báo

- Sách giáo trình: 284 tên sách, 38.232 bản

- Từ điển: 123 tên, 152 bản

2. Cơ sở dữ liệu điện tử:

- CSDL Luận văn, luận án: 18.971 bản

- CSDL bài trích: 2.833 bài

- CSDL sách: 1.483 tên sách

- CSDL Research4Life

- CSDL UpToDate

- CSDL Elsevier BV-ClinicalKey

- Cổng truy cập nguồn tin điện tử của Nasati

- CSDL tạp chí SpringerLink

3. Cơ sở dữ liệu số hóa:

- CSDL bài trích số hóa: 15.136 bài

- CSDL sách số hóa: 1.219 tên sách

4. Thư viện số liên kết trực tuyến: Thư viện số Bneuf