Luật số 07/2022/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206240&classid=1&typegroupid=3