24/05/2016

Phương pháp nghiên cứu khoa học y học: Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu

Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học như khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học, một số thiết kế nghiên cứu khoa học y học phổ biến; khái niệm cơ bản về thống kê y học, lựa chọn test thống kê theo các mục tiêu phân tích; cách sử dụng phần mềm thống kê Stata và hướng dẫn phương pháp thực hành xử lý và phân tích số liệu với phần mềm này.