24/05/2016

Quản lý chất lượng trong cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tài liệu gồm 3 phần. Phần đầu cung cấp các kiến thức cơ bản về chất lượng nói chung, chất lượng chăm sóc sức khỏe, quản lý chất lượng cũng như các trường phái và phương pháp phổ biến trên thế giới và ở nước ta. Phần hai cung cấp một số ứng dụng cụ thể về các bước cũng như các nguyên lý của quản lý chất lượng trong một số công việc thực tế, thiết yếu như quản lý thông tin, quản lý nhân lực, thiết lập mục tiêu  y tế,...Phần thứ ba là những bài viết ứng dụng thực tế quản lý chất lượng theo phương pháp TQM tại hai bệnh viện nhằm minh chứng cho phần lý thuyết.