Phòng Đọc

(31/03/2017 02:55:47)

Phòng Giáo trình

(31/03/2017 02:55:53)

Phòng Máy tính

(31/03/2017 02:55:26)

Giới thiệu khung phân loại LCC

(09/10/2017 02:53:51)

Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kì (LCC - Library of Congress Classification) nguyên là được thiết kế để tổ chức, phân loại và sắp xếp kho sách của chính thư viện này, lần đầu tiên được phát triển từ cuối thế kỉ XIX và sang đầu thế kỉ XX đã có nhiều thư viện khác sử dụng, đặc biệt là các thư viện đại học lớn ở Hoa Kì. Phạm vi sử dụng rộng dần và vượt ra khỏi lãnh thổ của Hoa Kì