Cơ sở dữ liệu tại Thư viện

Cơ sở dữ liệu in:

- Luận văn, luận án: 19.266 cuốn.

- Sách tiếng Việt: 4.222 đầu sách, 11.730 cuốn.

- Sách tiếng nước ngoài: 5.901 đầu sách, 6.838 cuốn.

- Bài trích báo, tạp chí: 49 đầu tạp chí, 23.060 bài trích báo.

- Sách giáo trình: 297 đầu sách, 40.325 cuốn.

Cơ sở dữ liệu điện tử:

- Sách điện tử: 956 đầu sách.

- Luận văn, luận án số hóa: 15.670 quyển.

- Bài trích số hóa: 11.401 bài.

- Sách số hóa: 730 đầu sách.