Cơ sở dữ liệu tại Thư viện

1. Cơ sở dữ liệu in:

- Luận văn, luận án: 20.707 cuốn.

- Sách tiếng Việt: 2.526 đầu sách, 7.156 cuốn.

- Sách tiếng nước ngoài: 4.170 đầu sách, 5.189 cuốn.

- Bài trích báo, tạp chí: 44 đầu tạp chí, 28.538 bài trích báo.

- Sách giáo trình: 274 đầu sách, 37.188 cuốn.

2. Cơ sở dữ liệu điện tử nội sinh:

- Luận văn, luận án: 18.234 quyển.

- Bài trích: 12.241 bài.

- Sách số hóa: 859 đầu sách.

3. Sách điện tử: 1.009 đầu sách.

- Bài trích điện tử: 4.678 bài.

4. Cơ sở dữ liệu trực tuyến:

- CSDL Hinari

- CSDL UpToDate

- CSDL Elsevier BV-ClinicalKey

5. Thư viện số liên kết trực tuyến: Thư viện số Bneuf