Cơ sở dữ liệu tại Thư viện

Cơ sở dữ liệu in:

- Luận văn, luận án: 13.437 cuốn.

- Sách tiếng Việt: 3.503 đầu sách, 7.692 cuốn.

- Sách tiếng nước ngoài: 4.881 đầu, 5.187 cuốn.

- Bài trích báo, tạp chí: 41 đầu, 12.093 bài trích báo.

- Sách giáo trình: 367 đầu, 29.669 cuốn.

Cơ sở dữ liệu điện tử:

- Sách điện tử: 258 đầu.

- Luận văn số hóa: 749 quyển.

- Bài trích số hóa:

- Sách điện tử số hóa: 81 quyển

- Sách số hóa: