Cơ sở dữ liệu tại Thư viện

Cơ sở dữ liệu in:

- Luận văn, luận án: 15.275 cuốn.

- Sách tiếng Việt: 3.555 đầu sách, 7.869 cuốn.

- Sách tiếng nước ngoài: 5.568 đầu, 6.191 cuốn.

- Bài trích báo, tạp chí: 41 đầu, 16.727 bài trích báo.

- Sách giáo trình: 386 đầu, 31.004 cuốn.

Cơ sở dữ liệu điện tử:

- Sách điện tử: 464 đầu.

- Luận văn số hóa: 6681 quyển.

- Bài trích số hóa: 3434 bài.

- Sách điện tử số hóa: 316 quyển.

- Sách số hóa: 91 đầu sách.