Cơ sở dữ liệu tại Thư viện

Cơ sở dữ liệu in:

- Luận văn, luận án: 17.764 cuốn.

- Sách tiếng Việt: 4.051 đầu sách, 11.300 cuốn.

- Sách tiếng nước ngoài: 5.876 đầu sách, 6.723 cuốn.

- Bài trích báo, tạp chí: 49 đầu tạp chí, 21.714 bài trích báo.

- Sách giáo trình: 274 đầu sách, 39.784 cuốn.

Cơ sở dữ liệu điện tử:

- Sách điện tử: 857 đầu sách.

- Luận văn số hóa: 13.986 quyển.

- Bài trích số hóa: 7.713 bài.

- Sách số hóa: 583 đầu sách.