Cơ sở dữ liệu tại Thư viện

Cơ sở dữ liệu in:

- Luận văn, luận án: 16.297 cuốn.

- Sách tiếng Việt: 3.885 đầu sách, 10.832 cuốn.

- Sách tiếng nước ngoài: 5.794 đầu, 6.614 cuốn.

- Bài trích báo, tạp chí: 41 đầu, 19.791 bài trích báo.

- Sách giáo trình: 261 đầu, 40.405 cuốn.

Cơ sở dữ liệu điện tử:

- Sách điện tử: 641 đầu.

- Luận văn số hóa: 10.470 quyển.

- Bài trích số hóa: 5.284 bài.

- Sách điện tử số hóa: 399 quyển.

- Sách số hóa: 130 đầu sách.