Cơ sở dữ liệu tại Thư viện

Cơ sở dữ liệu in:

- Luận văn, luận án: 15.816 cuốn.

- Sách tiếng Việt: 3.565 đầu sách, 10.129 cuốn.

- Sách tiếng nước ngoài: 5.568 đầu, 6.191 cuốn.

- Bài trích báo, tạp chí: 41 đầu, 17.721 bài trích báo.

- Sách giáo trình: 262 đầu, 39.281 cuốn.

Cơ sở dữ liệu điện tử:

- Sách điện tử: 464 đầu.

- Luận văn số hóa: 8.591 quyển.

- Bài trích số hóa: 3874 bài.

- Sách điện tử số hóa: 316 quyển.

- Sách số hóa: 100 đầu sách.