Cơ sở dữ liệu tại Thư viện

Cơ sở dữ liệu in:

- Luận văn, luận án: 16.234 cuốn.

- Sách tiếng Việt: 3.700 đầu sách, 10.586 cuốn.

- Sách tiếng nước ngoài: 5.645 đầu, 6.372 cuốn.

- Bài trích báo, tạp chí: 41 đầu, 18.118 bài trích báo.

- Sách giáo trình: 267 đầu, 41.759 cuốn.

Cơ sở dữ liệu điện tử:

- Sách điện tử: 464 đầu.

- Luận văn số hóa: 9.857 quyển.

- Bài trích số hóa: 4.952 bài.

- Sách điện tử số hóa: 316 quyển.

- Sách số hóa: 114 đầu sách.