Cơ sở dữ liệu tại Thư viện

Cơ sở dữ liệu:

- Luận văn, luận án: 17.520 cuốn.

- Sách tiếng Việt: 3.997 đầu sách, 11.133 cuốn.

- Sách tiếng nước ngoài: 5.873 đầu sách, 6.714 cuốn.

- Bài trích báo, tạp chí: 41 đầu tạp chí, 20.910 bài trích báo.

- Sách giáo trình: 267 đầu sách, 39.469 cuốn.

Cơ sở dữ liệu điện tử:

- Sách điện tử: 709 đầu sách.

- Luận văn số hóa: 12.921 quyển.

- Bài trích số hóa: 6.513 bài.

- Sách số hóa: 401 đầu sách.