Cơ sở dữ liệu tại Thư viện

Cơ sở dữ liệu in:

- Luận văn, luận án: 19.555 cuốn.

- Sách tiếng Việt: 4.284 đầu sách, 11.893 cuốn.

- Sách tiếng nước ngoài: 5.910 đầu sách, 6.847 cuốn.

- Bài trích báo, tạp chí: 44 đầu tạp chí, 34.008 bài trích báo.

- Sách giáo trình: 306 đầu sách, 41.268 cuốn.

Cơ sở dữ liệu điện tử:

- Sách điện tử: 981 đầu sách.

- Luận văn, luận án số hóa: 16.140 quyển.

- Bài trích số hóa: 11.553 bài.

- Sách số hóa: 780 đầu sách.