Dịch vụ đa phương tiện và phòng học nhóm

Số lượng thiết bị: 78 máy tính có nối mạng Internet phục vụ bạn đọc tra cứu trên phần mềm Thư viện, khai thác Internet được bố trí tại phòng Đọc - tầng 2 và phòng 320 - tầng 3.

Độc giả có nhu cầu sử dụng máy tính không được tự ý sao chép, copy tài liệu đã được cài đặt và lưu trên máy tính. Không được tự ý thay đổi, thêm, xóa, hoặc sửa các chương trình của máy tính.

Máy tính, máy mượn trả tự động, máy scan và phòng học nhóm được sử dụng miễn phí để phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

I. Bạn đọc mượn TLTK sẽ được ghi mượn, trả bởi máy ghi mượn tự động (khi đọc tài liệu tại phòng 320):

- Bạn đọc tự thực hiện các thao tác mượn sách tại máy ghi mượn tự động theo các bước sau đây (nếu không tự thao tác được có thể yêu cầu được trợ giúp bởi cán bộ thư viện)  

(i) Nhấn nút “Đồng ý” bên phía giao diện mượn;

(ii) Đưa thẻ sinh viên vào vị trí đầu đọc mã vạch;

(iii) Khi hệ thống đã nhận điện đúng bạn đọc, sẽ hiển thị thông tin tình trạng mượn tài liệu của bạn đọc; lúc này bạn đọc đặt tài liệu lên bục, có thể đặt cùng lúc một hoặc nhiều cuốn;

(iv) Kiểm tra lại thông tin mượn xem đã đúng mã vạch của sách chưa;

(v) Bấm nút kết thúc và in biên lai.

- Sử dụng máy ghi mượn để ghi trả. Thực hiện theo các bước dưới đây (nếu không tự thao tác được có thể yêu cầu được trợ giúp bởi cán bộ thư viện)

(i) Nhấn nút “Đồng ý” bên phía giao diện trả;

(ii) Đặt tài liệu lên bục để sách;

(iii) Kiểm tra thông tin sách trả;

(v) Bấm nút kết thúc và in biên lai.

- Sau khi trả xong tài liệu, bạn đọc đến quầy thủ thư lấy lại thẻ.

II. Đăng ký sử dụng phòng học nhóm:

Sinh viên đăng ký sử dụng phòng học nhóm tại bàn thủ thư theo mẫu sau:

1. Chọn phòng thảo luận:

- Phòng học nhóm 1

- Phòng học nhóm 2

- Phòng hội thảo

2. Lượng thời gian sử dụng:

3. Ngày, tháng, năm sử dụng:

4. Thời điểm sử dụng:

5. Mã sinh viên:

6. Họ và tên sinh viên:

7. Khoa:

8. Lớp:

9. Khóa học:

Lưu ý: Nhóm trưởng đại diện đăng ký phòng học cho nhóm.

                                                                                                                                            Ký, ghi rõ họ tên