Dịch vụ đa phương tiện và phòng học nhóm

Số lượng thiết bị: 25 máy tính có nối mạng Internet phục vụ bạn đọc tra cứu trên phần mềm Thư viện, khai thác Internet được bố trí tại phòng 320 - tầng 3.