Quyền lợi và nghĩa vụ của bạn đọc

1. Quyền lợi:

- Được đọc tài liệu tại chỗ.

- Được mượn sách giáo trình về nhà.

- Được truy cập, hướng dẫn và sử dụng các nguồn tài liệu điện tử tại thư viện hoặc liên kết.

- Được hỗ trợ, cung cấp, sử dụng các loại dịch vụ của thư viện.

- Được sử dụng các phòng tự học, phòng học nhóm và phòng máy tính.

- Được hướng dẫn và trợ giúp tra cứu tìm kiếm tài liệu.

- Được phép mang Laptop vào trong khuôn viên thư viện và tự bảo quản tài sản của mình.

- Bạn đọc được truy cập internet miễn phí trong khuôn viên Thư viện.

- Được sử dụng các trang thiết bị của Thư viện phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.

2. Nghĩa vụ:

Bạn đọc phải thực hiện tất cả các nội quy của Thư viện.