Dịch vụ mượn/trả sách Giáo trình trực tuyến

Đây là dịch vụ cung cấp cho bạn đọc ở xa mượn/trả sách Giáo trình.

1. Đối tượng: Sinh viên, học viên Nhà trường.

2. Đăng ký dịch vụ: Đăng ký qua google form.

Điền thông tin vào mẫu theo link sau: https://forms.gle/pae87PrAKxpxSkXe6