Phòng Đọc

Gồm các loại tài liệu như Luận văn, luận án, Sách tiếng Việt và tiếng nước ngoài, báo, tạp chí... tại phòng 207 - tầng 2

Nhiệm vụ: Tổ chức, lưu trữ, bảo quản tài liệu và cung cấp cho bạn đọc những tài liệu cần thiết đọc tại chỗ với hình thức tự chọn

Tổ chức tài liệu:

- Sắp xếp tài liệu theo số Đăng ký cá biệt với tài liệu là Luận văn, luận án, sách tiếng Việt.

- Sắp xếp tài liệu theo chuyên ngành y học với tài liệu là sách tiếng nước ngoài.