Cơ cấu tổ chức Thư viện

Ngoài Ban Lãnh đạo, Thư viện có 04 phòng chức năng chính:

- Phòng Nghiệp vụ.

- Phòng Đọc - Tầng 2

- Phòng Giáo trình.

- Phòng Đọc 320 - Tầng 3

1. Phòng Nghiệp vụ: Thực hiện việc nghiên cứu thu thập, chọn lựa, bổ sung, xử lý tài liệu và xây dựng các hệ thống tra cứu tìm tin. Ngoài ra đây là nơi tiến hành làm thủ tục cần thiết cho bạn đọc khi mới nhập học như: Nhập mã thẻ của sinh viên khi nhập học. Phòng Nghiệp vụ được bố trí tại phòng 201 - tầng 2.

2. Phòng Đọc đa phương tiện và phòng học nhóm: Gồm 90 máy tính có nối mạng Internet phục vụ bạn đọc tra cứu trên phần mềm Thư viện, khai thác Internet và các loại tài liệu như Luận văn, luận án, Sách tiếng Việt và tiếng nước ngoài, báo, tạp chí... tại phòng Đọc - tầng 2 và Phòng Đọc 320 - tầng 3

Nhiệm vụ: Tổ chức, lưu trữ, bảo quản tài liệu và cung cấp cho bạn đọc những tài liệu cần thiết đọc tại chỗ với hình thức tự chọn

Tổ chức tài liệu:

- Sắp xếp tài liệu theo số Đăng ký cá biệt với tài liệu là Luận văn, luận án, sách tiếng Việt.

- Sắp xếp tài liệu theo chuyên ngành y học với tài liệu là sách tiếng nước ngoài.

3. Phòng Giáo trình: Loại tài liệu là sách Giáo trình được sắp xếp theo chuyên ngành y học.

Nhiệm vụ: Tổ chức, lưu trữ, bảo quản tài liệu và cung cấp cho bạn đọc mượn tài liệu về nhà theo thời gian quy định tại phòng 206 - tầng 2.