Hướng dẫn sử dụng các tiện ích tại Thư viện

1. Hướng dẫn sử dụng quét thẻ bạn đọc khi ra vào Thư viện

2. Hướng dẫn sử dụng tủ đựng đồ cá nhân

3. Nội quy sử dụng máy tính tại phòng Đọc