Phòng Giáo trình

Loại tài liệu là sách Giáo trình

Nhiệm vụ: Tổ chức, lưu trữ, bảo quản tài liệu và cung cấp cho bạn đọc mượn tài liệu về nhà theo thời gian quy định tại phòng 206 - tầng 2.