Chức năng và nhiệm vụ của Thư viện

I. Chức năng:

Thư viện là đơn vị có chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác thư viện, quản lý, khai thác, phát triển nguồn lực thông tin, dịch vụ thông tin nhằm phục vụ các hoạt động đào tạo, NCKH và triển khai công nghệ của Trường.

II. Nhiệm vụ: 

1. Tổ chức và quản lý thư viện:

- Quản lý, tổ chức tốt hoạt động của Thư viện Trường nhằm phục vụ có hiệu quả nhu cầu ngày càng cao của viên chức và học viên, sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; Tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và phổ biến các tài liệu của Trường như: đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, học liệu theo chương trình đào tạo, khóa luận, luận văn, luận án và các dạng tài liệu khác theo qui định hiện hành; Xây dựng tài liệu nội sinh, cơ sở dữ liệu học liệu, tài nguyên học liệu mở.

- Có kế hoạch từng bước nâng cấp, hiện đại hóa, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác thư viện, các tiêu chuẩn về xử lý thông tin thư viện, xây dựng hệ thống tra cứu, tìm kiếm thông tin tự động hóa, xây dựng thư viện số.

- Chỉ đạo và phối hợp với thư viện của các Trường thành viên, Viện, Trung tâm trong nhà trường về công tác chuyên môn thư viện và thông tin phục vụ công tác chung của Trường.

- Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và các tài sản khác; thanh lý các tài liệu, thiết bị lạc hậu, cũ nát theo quy định của Nhà nước và quy định của Trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho viên chức của Thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

- Mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực thông tin thư viện; Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ với hệ thống thư viện trong cả nước nhằm thúc đẩy phát triển sự nghiệp thư viện; Liên kết, hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước để phối hợp bổ sung và trao đổi tài liệu, chia sẻ nguồn lực thông tin, dữ liệu biên mục, tổ chức dịch vụ mượn liên thư viện, dịch vụ cung cấp thông tin qua mạng theo quy định của pháp luật và quy định của Trường.

- Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động Thư viện với Ban Giám hiệu và cấp có thẩm quyền theo các quy định hiện hành.

2. Công tác phục vụ bạn đọc:

- Có kế hoạch xây dựng, mở rộng, tổ chức hệ thống phòng đọc, phòng mượn, môi trường học tập, cung cấp thông tin, tài liệu đáp ứng nhu cầu tin của viên chức và học viên, sinh viên trong toàn trường.

- Có biện pháp tăng cường phổ biến, tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn bạn đọc tiếp cận, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin và tài liệu, các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện hiện có. Thường xuyên tổ chức công tác giới thiệu sách, tài liệu, tạp chí và cập nhật các thông tin KHKT mới.

- Tổ chức tốt cho bạn đọc mượn, trả sách, báo, tài liệu, giáo trình đảm bảo được thực hiện đúng đối tượng và đúng qui định.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.