Chức năng và nhiệm vụ của Thư viện

1. Chức năng:

Phục vụ hoạt động gảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của Nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện, tài liệu điện tử, mạng Internet...

2. Nhiệm vụ: 

- Tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Nhà trường.

- Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài chuyên ngành Y học đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của Nhà trường; thu nhận các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, luận văn, luận án của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học, giáo trình, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng...

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu và tìm kiếm thông tin tự động hóa trên phần mềm Ilib.

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện: đọc tại chỗ, mượn mang về, khai thác và sử dụng tài liệu trên các phòng Internet. Tổ chức các hoạt động chuyên đề cho sinh viên.

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

- Tổ chức, quản lý toàn bộ tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.