Nội quy của thư viện

  1. Sinh viên, học viên SĐH, cán bộ trong & ngoài trường đến thư viện yêu cầu xuất trình thẻ sinh viên, thẻ học viên hoặc giấy giới thiệu kèm theo CMT tại bàn Thủ Thư.
  2. Không sử dụng thẻ của người khác để vào thư viện.
  3. Đồ dùng cá nhân để đúng nơi quy định của thư viện.
  4. Khi mượn tài liệu cần ghi đúng thông tin trên phiếu yêu cầu và trả tài liệu sau mỗi buổi làm việc (PĐ). Sách giáo trình mượn, trả theo lịch học của nhà trường.
  5. Tài liêu lấy ra sau khi đọc xong cần phải để lại đúng vị trí quy định (đối với kho mở).
  6. Độc giải có nhu cầu truy cập INTERNET xuất trình thẻ, sau mỗi lần sử dụng máy phải bàn giao lại tình trạng của máy cho cán bộ thư viện.
  7. Độc giả có nhu cầu sao chụp tài liệu, đăng ký tại bàn thủ thư, không tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng khi chưa được sự đồng ý của cán bộ thư viện.
  8. Không được chụp ảnh, quay phim các tài liệu có trong thư viện, trường hợp muốn chụp ảnh quay phim trong thư viện để làm tư liệu minh họa phải được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Thư viện.
  9. Không gạch, xóa, vẽ bẩn lên tài liệu.
  10. Giữ gìn vệ sinh chung, trật tự trong phòng đọc.