Hướng dẫn tra cứu và mượn sách

I. ĐỐI TƯỢNG MƯỢN SÁCH:

Tất cả các cá nhân học tập và làm việc trong và ngoài Trường Đại Học Y Hà Nội đều được mượn sách.

II. THỦ TỤC MƯỢN SÁCH:

Bạn đọc mượn sách tại Phòng đọc theo hướng dẫn sau: 

- Truy cập trang web: thuvien.hmu.edu.vn

- Vào mục "Tra cứu tài liệu" → Chi tiết → Nhập "Nhan đề" của tài liệu hoặc "Tác giả" hoặc "Từ khóa" liên quan đến tài liệu → Tra cứu.

- Bạn đọc ghi lại số Đăng ký cá biệt của cuốn sách cần tìm vào tờ đăng ký theo mẫu sau:

+ Họ và tên:

+ Đơn vị, tổ lớp hoặc cơ quan công tác:

+ Ký hiệu tài liệu:

+ Ngày tháng mượn trả: