04/01/2023

Thông báo phục vụ ngoài giờ tại Phòng Đọc Tầng 3

THÔNG BÁO

Về việc phục vụ ngoài giờ

Từ ngày 05/01/2023 Thư viện phục vụ ngoài giờ tại Phòng Đọc Tầng 3.

                                                                                                                                TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO !