07/09/2023

THÔNG BÁO NGẮT MỘT SỐ DỊCH VỤ TRÊN NỀN TẢNG INTERNET

Từ 18h00 đến 24h00 thứ 5 ngày 07/9/2023, phòng Công nghệ thông tin & Truyền thông sẽ ngắt hoạt động một số dịch vụ để dịch chuyển dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố.

Trong khoảng thời gian trên: Ngừng internet đối với người sử dụng trong toàn Trường và các dịch vụ trên nền tảng Internet, ngoại trừ hệ thống LMS vẫn hoạt động để đảm bảo hoạt động học tập và giảng dạy.

Tất cả dịch vụ sẽ trở lại hoạt động bình thường sau thời gian trên.

Phòng Công nghệ thông tin & Truyền thông thông báo đến các đơn vị trong toàn Trường để bố trí và phối hợp.

                                                                                                                                                                   Trân trọng!