22/03/2024

THÔNG BÁO SỬ DỤNG CSDL TẠP CHÍ SPRINGERLINK

Hiện nay Thư viện đã được mua tài khoản truy cập CSDL tạp chí SpringerLink từ ngày 22/3/2024 đến ngày 21/3/2025 (truy cập tại Thư viện).

Link truy cập: https://cesti.idm.oclc.org/login?url=https://link.springer.com

Kính đề nghị Quý bạn đọc cần truy cập CSDL này liên hệ với cán bộ Thư viện tại quầy thủ thư phòng Đọc Tầng 2 và phòng Đọc 320 để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!