Các nguồn tài liệu Tiếng Anh

Thư viện xin giới thiệu với bạn đọc một số CSDL truy cập trên thế giới, qua đó giúp bạn đọc có thêm một kênh thông tin tham khảo tài liệu Tiếng Anh.

1. http://www.freebooks4doctors.com/

2. http://www.freemedicaljournals.com/

3. http://www.freedownloadscenter.com/

4. https://www.who.int/hinari/en/

5. https://www.uptodate.com/home

6. https://www.nlm.nih.gov/