Green Health Watch

1. Tạp chí Green Health Watch đưa ra các khía cạnh khác về mức độ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và các biện pháp để phòng ngừa. Ccas giải pháp tối ưu để chúng ta có thể làm thiểu giảm tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe của chúng ta. Đây là một tạp chí được coi là một trong những tạp chí về sức khỏe tốt nhất ở Anh. Các thông tin mới được phát hành hàng quý.

2. Truy cập tự do tại đây http://www.greenhealthwatch.com/