24/05/2016 09:50:03

Nguyên lý chụp cộng hưởng từ

Trình bày những nguyên lý cơ bản của chụp cộng hưởng từ; hiển thị cộng hưởng từ với hai chất cơ bản nước và mỡ; chống chỉ định và những nguy cơ cũng như một số ứng dụng của chụp cộng hưởng từ.