08/11/2019 11:38:28

THÔNG BÁO SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU UPTODATE

Hiện nay Thư viện đã được bổ sung 01 account CSDL UpToDate sử dụng trong 12 tháng.

Cách thức truy cập:

1. Bạn đọc truy cập CSDL UpToDate tại phòng máy tính Thư viện.

2. Bạn đọc ở xa muốn tìm tài liệu sẽ gửi yêu cầu qua Email hoặc điện thoại cho cán bộ Thư viện.

Xin vui lòng liên hệ:

CN. Nguyễn Thu Trang

Điện thoại: 0904223803

Email: thutrang@hmu.edu.vn