13/08/2020

Thông báo v/v phục vụ Cơ sở dữ liệu UpToDate

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        THƯ VIỆN                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                            Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v phục vụ Cơ sở dữ liệu UpToDate

Thư viện hiện được cung cấp 01 tài khoản Cơ sở dữ liệu UpToDate.

Hình thức sử dụng: Sử dụng trực tiếp tại Phòng máy - Cử nhân tiên tiến (Tầng 3 - Phòng 320).

Thời gian sử dụng: Từ ngày 17/9/2019 đến ngày 17/9/2020.

Bạn đọc có nhu cầu sử dụng liên hệ với cán bộ thư viện tại quầy thủ thư để được hỗ trợ.

Trân trọng./.