16/11/2020

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP THƯ VIỆN SỐ VÀ CSDL ĐIỆN TỬ

I. CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ CỦA THƯ VIỆN (truy cập từ xa)

1. Truy cập trang web http://thuvien.hmu.edu.vn

2. Hướng dẫn sử dụng được đăng trên website Thư viện.  

II. CƠ SỞ DỮ LIỆU HINARI (truy cập tại Thư viện)

1. Truy cập trang web https://www.who.int/hinari/en/

2. Chương trình HINARI được xây dựng bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), với 1500 tạp chí của 6 nhà xuất bản lớn trên thế giới là Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer International Health & Science, Springer Verlag and John Wiley gồm những bộ sưu tập các ấn phẩm sinh-y và các lĩnh vực khoa học xã hội có liên quan.

III. CƠ SỞ DỮ LIỆU UPTODATE (truy cập tại Thư viện)

1. Truy cập trang web https://www.uptodate.com/contents/search

2. Cơ sở dữ liệu UpToDate là một phần nền tảng của các giải pháp Hiệu quả Lâm sàng của công ty Wolters Kluwer, được thiết kế để giúp các bệnh viện và trường y trên thế giới hoạt động hiệu quả hơn về mặt lâm sàng.

IV. CƠ SỞ DỮ LIỆU NASATI (truy cập tại Thư viện)

1. Truy cập trang web https://db.vista.gov.vn/

2. Cổng truy cập nguồn tin điện tử của Nasati gồm: STD - Tài liệu KH&CN Việt Nam, CSDL Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam, ScienceDirect, IEEE Xplore Digital Library, Springer Nature, Proquest Central, Bộ sưu tập sách điện tử IG Publishing, Scopus, CSDL Sage Premier Journal Collection, Các CSDL miễn phí.

V. THƯ VIỆN SỐ BNEUF - KHO DỮ LIỆU SỐ CỦA AUF (truy cập từ xa): Truy cập trang web https://bneuf.auf.org

Hướng dẫn truy cập các CSDL trên được thông báo trên website: http://thuvien.hmu.edu.vn

Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ:

- Cán bộ Thư viện tại Phòng Đọc

- Email: thuviendhy@hmu.edu.vn

                                                                                                                                      THƯ VIỆN KÍNH BÁO