16/11/2020

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP THƯ VIỆN SỐ VÀ CSDL ĐIỆN TỬ

I. CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ CỦA THƯ VIỆN (truy cập từ xa)

1. Truy cập trang web http://thuvien.hmu.edu.vn

2. Hướng dẫn sử dụng được đăng trên website Thư viện.  

II. CƠ SỞ DỮ LIỆU RESEARCH4LIFE (truy cập tại Thư viện)

Truy cập trang web https://portal.research4life.org/

III. CƠ SỞ DỮ LIỆU UPTODATE (truy cập tại Thư viện)

1. Truy cập trang web https://www.uptodate.com/contents/search

2. Cơ sở dữ liệu UpToDate là một phần nền tảng của các giải pháp Hiệu quả Lâm sàng của công ty Wolters Kluwer, được thiết kế để giúp các bệnh viện và trường y trên thế giới hoạt động hiệu quả hơn về mặt lâm sàng.

IV. THƯ VIỆN SỐ BNEUF - KHO DỮ LIỆU SỐ CỦA AUF (truy cập từ xa): Truy cập trang web https://bneuf.auf.org

Hướng dẫn truy cập các CSDL trên được thông báo trên website: http://thuvien.hmu.edu.vn

Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ:

- Cán bộ Thư viện tại Phòng Đọc

- Email: thuviendhy@hmu.edu.vn

                                                                                                                                      THƯ VIỆN KÍNH BÁO